Ông Nguyễn Chí Hùng - Công chức Văn phòng - Thống kê

Email: hungnc-hoaichau@hoainhon.binhdinh.goc.vn

Địa chỉ: Xã Hoài Châu - Thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3771134

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Tham mưu lãnh đạo UBND xã về chương trình công tác tháng, quý, năm; phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND xã; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

-Quản lý dấu, văn bản đi, đến của UBND xã; hướng dẫn các ngành tham mưu văn bản UBND xã đúng thể thức trình bày, ký ban hành văn bản đúng thẩm quyền quy định.

-Hướng dẫn công chức sử dụng thư điện tử công vụ; lập hồ sơ công việc hiện hành và lưu trữ hồ sơ cơ quan.

-Phối hợp ông Trần Xuân Mười quản lý sử dụng màn hình led; màn hình và tiết bị trực tuyến phục vụ hội họp tại hội trường UBND xã.