1. Bí Thư chi bộ: Trần Công Huấn

2. Trưởng thôn: Nguyễn Minh Châu

Điện thoại:

3. Dân số:

4. Diện tích:

5. Điều kiện Kinh tế - Văn hóa – Xã hội: