1. Bí Thư chi bộ kiêm Trưởng thôn: Phan Việt Hùng

-Điện thoại:

2. Dân số:

3. Diện tích:

4. Điều kiện Kinh tế - Văn hóa – Xã hội: