VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Văn phòng - Thống kê: 

1. Đ/c Trần Xuân Mười. Email: muoitx-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: Xã Hoài Châu, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0563.711134 -  Fax:    -  Email: hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

-Phụ trách tại bộ phận Một cửa UBND xã.

-Đôn đốc các ngành chuyên môn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả đúng hẹn cho tổ chức và công dân. Báo cáo công tác CCTTHC.

-Theo dõi đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện tốt Quy chế hoạt động của UBND xã, Quy chế Một cửa; Quy chế đối thoại; giờ giấc làm việc và hội họp; Quy tắc ứng xử công sở. Thực hiện công tác thống kê theo quy định.

-Phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND xã.

-Quản lý chung; tài sản, vận hành âm thanh, ánh sáng phục vụ hội họp tại hội trường UBND xã.

*Có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ tại bộ phận Một cửa.