Bà: Đỗ Thị Phương Nhung

-Email: nhungđtp-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: Xã Hoài Châu - thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: ............................... -  Fax: 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến văn hóa, thông tin truyền thông và TDTT ở địa phương;

-Tham mưu UBND xã thực hiện tốt công tác chính sách người có công; điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; chương trình xóa đói, giảm nghèo; điều tra cung cầu lao động hàng năm;

-Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách thương binh xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ;

-Quản lý danh sách người có công; tiếp nhận hàng, quà hỗ trợ hàng năm cho đối tượng chính sách của xã.

-Đôn đốc các thôn thực hiện tốt Hương ước khu dân cư, Quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa  trên địa bàn xã;