THÀNH VIÊN UBND XàHOÀI CHÂU NHIỆM KỲ 2021 - 2026

I. LÃNH ĐẠO UBND XÃ:

                                     1. Ông Trần Quốc Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

- Điện thoại: 02563.771.112.

- Địa chỉ nơi làm việc: Xã Hoài Châu, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND xã, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Quân sự, Công an, Tư pháp, công tác tiếp công dân, cải cách hành chính, công tác dân vận của chính quyền, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển. Phối hợp công tác với TT. HĐND xã, UBMTTQVN xã và các hội đoàn thể liên quan đến lĩnh vực phụ trách./.

 

                                 2. Ông Phan Ngọc Trương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã.

- Điện thoại: 02563.771. 299

- Địa chỉ nơi làm việc: Xã Hoài Châu, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công: Làm nhiệm vụ Thường trực, giúp Chủ tịch UBND xã điều hành các công việc của UBND xã khi Chủ tịch đi vắng. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Kinh tế.

 

 

3. Ông Trương Quang Bình - Phó Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại: 

- Địa chỉ nơi làm việc: Xã Hoài Châu, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công: Giúp Chủ tịch UBND xã điều hành các công việc của UBND xã khi Chủ tịch đi vắng. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội.

II.  ỦY VIÊN UBND XÃ

 

                                 5. Thiếu tá: Nguyễn Thị Kim Chung - Ủy viên BCH, Trưởng Công an xã

-  Điện thoại:  

- Địa chỉ nơi làm việc: Xã Hoài Châu, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công: Phụ trách lĩnh vực An ninh