Ông: Mai Văn Vinh

-Email: vinhmv-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ:  Xã Hoài Châu - Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định

Điện thoại: .... -  Fax:  -  Email: ...

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Tham mưu lãnh đạo UBND xã trong việc quản lý nông nghiệp, nông thôn;

-Xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp (cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng tiên tiến và các mô hình sản xuất);

-Quy hoạch vùng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vùng sản xuất chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tham mưu UBND xã xây dựng sản phẩm đặc trưng địa phương.

-Quản lý hướng dẫn xử lý vệ sinh môi trường; quản lý nông, lâm, công nghiệp và công tác khuyến nông, khuyến công; kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc duy trì, giữ vững xây dựng NTM nâng cao.