Chủ tịch HĐND xã
Nguyễn Xuân Thành

 

 

Phó CHủ tịch HĐND xã
Trần Thị Hồng Thái

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

I. Lãnh đạo HĐND xã: 

1. Chủ tịch: Nguyễn Xuân Thành

2. Phó Chủ tịch: Trần Thị Hồng Thái

II. Các Ban HĐND xã:

 

1. Ban Kinh tế - Xã hội

- Trưởng ban: Ông Phan Văn Có

- Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Kim Giang

2. Ban Pháp chế:

- Trưởng ban: Ông Võ Tấn Cương

- Phó Trưởng ban: Ông  Xuân Cường

 

III. Văn phòng HĐND xã: 

 

IV. Các Đại biểu HĐND tỉnh:

 * Đơn bị bầu cứ số 1

1.  Nguyễn Tấn Mịnh

2. Đỗ Thị Phương Nhung

3. Phan Văn Có

 * Đơn bị bầu cứ số 2

1. Phạm Văn Phụ

2. Lê Văn Ly

3. Nguyễn Thành Công

 * Đơn bị bầu cứ số 3

1. Nguyễn Minh Châu

2. Nguyễn Xuân Thành

3. Hoàng Thị Kim Giang

 * Đơn bị bầu cứ số 4

1. Võ Tấn Cương

2. Nguyễn Minh Thông

3. Nguyễn Tiến Phiên

 * Đơn bị bầu cứ số 5

1. Trần Quốc Toàn

2. Trần Quán

 

 * Đơn bị bầu cứ số 6

1. Võ Xuân Cường

2. Trần Thị Hồng Thái

3. Phan Việt Hùng

 * Đơn bị bầu cứ số 7

1. Võ Văn Thọ

2. Phan Văn Tiếp

3. Huỳnh Thị Phương

 * Đơn bị bầu cứ số 8

1. Phan Ngọc Trương

2. Nguyễn Chí Tới

3. Chế Văn Hiền

 

 * Đơn bị bầu cứ số 9

1. Trương Quang Bình

2. Lê Hưng

3. Trần Thị Nhàn

 

 Nguồn: