Số đơn vị hành chính phân theo thôn, xóm trên địa bàn xã 

 Tên đơn vị hành chính

Xóm

Dân Số

Ghi chú

Thôn An Quý Bắc

03

-

 

Thôn An Quý Nam

03

-

 

Thôn Hội An

03

-

 

Thôn Hội An Tây

02

-

 

Thôn Tân Trung

02

-

 

Thôn Tân An

02

-

 

Thôn Thành Sơn Tây

02

-

 

Thôn Thành Sơn

02

-

 

Thôn An Sơn

05

-

 

-

-

-

 

-

-

-