DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG [1]

1. Dân số

Diện tích tự nhiên 22,6 km2; có 2.996 hộ, 11.024 nhân khẩu, có 6.652 lao động.  

2. Lao động

Lực lượng lao động được phân bổ khu vực sản xuất và các ngành nghề khác nhau ổn định việc làm tăng thu nhập.

KINH TẾ - XÃ HỘI [2]

 Tiềm năng phát triển kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng.