TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CCHC VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

UBND xã Hoài Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tiếp tục triển khai thực hiên đồng bộ, hiệu quả các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, năng động, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.

Tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính năm 2023,  tăng cường  kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ công chức; lấy kết quả thực hiện làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, gắn với bình  xét thi đua, khen thưởng tạo động lực khuyến khích cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 và nhưng năm tiếp theo. .

2. Yêu cầu:

Từng cán bộ, công chức phát huy nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính ở địa phương.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước với nhiệm vụ chính trị của quan, địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã gắn với việc chuyển đổi số của các cấp.

          Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thào gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

         II . MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

  1. Mục tiêu:

          Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiển công tác, chuyên nghiệp, chí công, vô tư, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương .

          Tiếp tục xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch.

          2. Chỉ tiêu cụ thể:

          a) Kết quả đánh giá chỉ số CCHC của xã, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được cải thiện tốt hơn trong năm 2023.

          b) 100% văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đảm bảo chất lượng.

          c) Cập nhật niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, công khai trên trang thông tin điện tử của xã và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; rà soát và đề xuất phê duyệt rút ngắn thời gian hoặc giảm thủ tục không cần thiết đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của xã. Không để hồ sơ thủ tục hành chính trể hẹn, quá hạn. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt trên 20% và được số hóa kết quả giải quyết.

          d) Triển khai sử dụng, khai thác có hiệu quả các nền tảng số quốc gia; phấn đấu đạt 50% hồ sơ công việc được tạo lập dưới dạng điện tử theo quy định.

          II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính; khuyến khích thực hiện các sáng kiến, giải pháp mới mang lại lợi ích thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn kết thực hiện cải cách hành chính với công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán  bộ, công chức.

Chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, công tác cải cách hành chính đưa vào nội dung  họp báo UBND xã để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề ra các giải pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện quy định và bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của UBND thị xã  mới ban hành. Có kế hoạch cụ thể để có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022. Thực hiện phiếu  khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước bằng ứng dung CNTT.

2. Tuyên truyền cải cách hành chính:

Ban hành kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác CCHC; cập nhật kịp thời nội dung thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố; phối hợp tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3,4; dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã để người dân và doanh nghiệp hưởng ứng thực hiện.

Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, đài truyền thanh xã tăng cường biên tập, đưa tin, bài, thời lượng phát sóng tuyên truyền công tác CCHC trên địa bàn xã. Tăng cường, phối hợp nâng cao vai trò của Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền và thực hiện CCHC.

3. Cải cách thể chế:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã, trọng tâm nâng cao chất lượng xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, cụ thể, theo đúng quy định và có tính dự báo cao, tránh tình trạng văn bản QPPL vừa ban hành lại sửa đổi, bổ sung thực hiện không hiệu quả.

Thường xuyên soát kịp thời tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản Quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Lập kế hoạch tổ chức phổ biến truyên truyền giáo dục pháp luật đảm bảo theo yêu cầu và đạt chỉ tiêu đề ra.

Ban hành và tổ chức thục hiện hiệu quả Kế hoạch soát, kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

4. Cải cách thủ tục hành chính:

Tiếp tục rà soát, đề xuất phê duyệt rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. kịp thời và công khai, cập nhật đầy đủ, đúng quy định bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  địa phương trên trang thông tin điện tử và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo qui định được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công khai kết quả giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử của xã. Thực hiện đầy đủ đúng quy định về việc xin lỗi công dân, tổ chức đối với các trường hợp trả kết quả hồ sơ trể hẹn.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng cường hướng dẫn tạo tài khoản cho công dân và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chứng thực bản sao điện tử và thanh toán phí lệ phí trên cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, chỉ đạo biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hàng năm.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được tích hợp trên cổng dịch vụ công. Đẩy nhanh tiến độ số hóa  hồ sơ giải quyết TTHC của địa phương theo quy định.

  5. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

          Xây dựng đội ngũ  cán  bộ,  công  chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân; Thực hiện bố trí, sử dụng, quy hoạch cán bộ, công chức đúng cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện chức danh, số lượng theo quy định. Có kế hoạch cụ thể các biện pháp tích cực hữu hiệu tập trung khắc phục nhưng tồn tại thiếu sót, nâng cao tỉ lệ mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Tăng cường kiểm tra chấn chỉnh, kỷ luật kỷ cương  hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm nguyên tắc công vụ, giờ giấc làm việc và vi phạm quy định về những điều cán bộ, công chức không được làm trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Gắn kết quả kiểm tra, đánh giá xếp hạng công tác với đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng .

6. Cải cách chế độ công vụ:

Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện và bố trí cán bộ, công chức trong cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định.

Thực hiện chặc chẻ qui trình đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao vai trò của người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

7. Cải cách tài chính công:

Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách; tiết kiệm chi hành chính. Đổi mới cơ chế và quy trình, thủ tục trong quản lý ngân sách, tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, bảo đảm sử dụng có hiệu quả Ngân sách nhà nước được giao. Ban hành, công khai và thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định công khai về ngân sách Nhà nước; nâng cao trách nhiệm giải trình về thu, chi ngân sách địa phương hàng năm.Thực hiện các quy định về công khai minh bạch hoạt động thu phí, lệ phí phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn xã.

Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của xã; thực hiện tốt chính sách tiền lương, thu nhập tăng thêm để tạo động lực thực sự cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ chất lượng hiệu quả.

8. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành trong quan hành chính nhà nước; từng bước phát triển Chính quyền số; tăng cường các giải pháp thúc đẩy công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã  giai đoạn 2023-2025 theo chủ trương của thị xã.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai sử dụng chử ký số cá nhân để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tích hợp chử ký số vào cổng dịch vụ công để người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. nâng cao hiệu quả trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN  ISO 9001: 2015

Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn mới; đầu tư thỏa đáng việc mua sắm bổ sung trang thiết bị, xây dựng và nâng cấp hệ thống mạng cho cơ quan.

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết