CÁC NGÀNH CHUYÊN MÔN:

 

I. Văn phòng – Thống kê

Trần Xuân Mười

muoitx-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Chí Hùng

hungnc- hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

II. Tài chính – Kế toán

Võ Văn Thọ

thovv- hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Lê Thị Mỹ Duyên

duyenltm- hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

III. Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường

Nguyễn Đình Quyến

quyennd- hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Mai Văn Vinh

vinhmv- hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

IV. Tư pháp – Hộ tịch

Nguyễn Đình Nhạc

nhacnd- hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

V. Văn hóa – Xã hội

Đỗ Thị Phương Nhung

nhungdtp- hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

VI. Quân sự

Nguyễn Tiến Phiên

phiennt- hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

VII. Công an

Nguyễn Thị Kim Chung

chungntk- hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn