1. Chỉ huy trưởng: Nguyễn Tiến Phiên

-Email: phiennt-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

-Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã giao.

2. Phó Chỉ huy trưởng: Đào Duy Tuấn

Địa chỉ: Xã Hoài Châu - thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại:...............  -  Fax: .................