1. Ông  Võ Văn Thọ. 

-Email: thovv-hoaichau@hoainhon.binhdin.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Phụ trách công tác Tài chính – Kế toán xã, gồm các lĩnh vực sau:

+Lập Dự toán ngân sách xã hằng năm trình HĐND xã;

+Lập kế hoạch tổ chức triển khai các khoản thu ngân sách;

+Theo dõi công nợ phụ trách các khoản thu trên địa bàn xã;

+Theo dõi nguồn vốn xây dựng cơ bản và làm kế toán công tác đầu tư xây dựng cơ bản;

+Quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành;

+Kiểm tra, tham mưu công tác thẩm định giá trong các hồ sơ Dự toán lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền và lưu trữ hồ sơ thanh toán.

2. Bà Lê Thị Mỹ Duyên. 

-Email: duyltm-hoaichau@hoainhon.binhdin.gov.vn

Địa chỉ: Xã Hoài Châu- Thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 02563.3771134  -  Fax: -  

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Phụ trách công tác Tài chính - Kế toán xã, gồm các lĩnh vực sau:

+Chi thường xuyên ngân sách xã;

+Mua sắm, quản lý tài sản công của xã;

+Quản lý theo dõi biên lai thu các loại;

+Theo dõi, quản lý các nguồn vốn hỗ trợ; các khoản nợ phải thu có hợp đồng của xã;

+Quyết toán ngân sách xã hằng năm;

+Thủ tục thanh toán vốn xây dựng cơ bản và lưu chứng từ thanh toán.