Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 101 hồ sơ thủ tục hành chính
STT Thủ tục hành chính Mức độ Cơ quan, đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Bình Định, về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
2 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Mức độ 2 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động Thương binh Xã hội   Người Có Công
3 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
4 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 UBND Cấp Huyeenh/thị/ thành Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
5 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
6 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Mức độ 2 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội   Người Có Công
7 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức độ 2 Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
8 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Mức độ 2 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội   Người Có Công
9 Mua hóa đơn lẻ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
10 Mua quyển hóa đơn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
11 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Mức độ 2 Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai   Đất đai
12 Thủ tục quỹ tự giải thể Mức độ 2 Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập