DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HUYỆN HOÀI NHƠN

( Ban hành theo Quyết định số 7607/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Hoài Nhơn)

 

STTTÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I CÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN
1Cấp bản sao trích lục hộ tịch
2Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
3Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.
4Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
5Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
6Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ,
con có yếu tố nước ngoài.
7Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài.
8Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.
9Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc.
10Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
11Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
12Ghi sổ hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài (khai sinh, giám hộ, nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, khai tử, thay đổi hộ tịch)
13Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.
14Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.
15Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.
16Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.
17Cấp bản sao từ sổ gốc.
18Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
19Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
20Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)..
21Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
22Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.
23Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.
24Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.
25Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.
26Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.
27Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.
28Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.
29Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
30Miễm nhiệm báo cáo pháp luật huyện
31Thực hiện hổ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh
hưởng đến sức khỏe tính mạng trong khi thực hiện hòa giải
IICÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN
1Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
3Thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
4Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của hộ kinh doanh
5Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6Đăng ký thành lập hợp tác xã
7Đăng ký thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
8Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
9Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/ văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
10Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
11Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh
 nghiệp của hợp tác xã
12Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/ tạm ngừng hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
13Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
14Thông báo về việc giải thể hợp tác xã (giải thể tự nguyện)
15Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (bị mất/hư hỏng)
16Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm  kinh doanh của HTX (bị mất/hư hỏng)
17Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
18Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
19Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên
cơ sở chia, tách, hợp nhất,
20Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
21Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
22Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp
23Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
24Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
25Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa
26Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
27Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
28Thẩm định và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
29Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
30Thẩm định  và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng
31Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
32Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ phi tư vấn
III CÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HUYỆN
1Cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở.
2Gia hạn giấy phép xây dựng.
3Điều chỉnh giấy phép xây dựng.
4Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.
5Cấp giấp xây dựng sửa chữa, cải tạo.
6Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình.
7Cấp giấy phép xây dựng công trình.
8Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.
9Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầ tư xây dựng công trình.
10Thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầ tư xây dựng công trình.
11Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
12Thủ tục Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe
13Thủ tục Cấp phép sử dụng vỉa hè vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa
14Thủ tục Cấp phép quản lý đào, lấp vỉa hè, lòng đường để thi công công trình hạ tầng kỹ thuật
15Thủ tục Cấp phép xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị
16Thủ tục Cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường để tổ chức hoạt động xã hội
17Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè, lòng đường
IVCÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG KINH TẾ HUYỆN
1Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
2Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
4Cấp giấy phép bán lẻ rượu.
5Thẩm định báo cáo kỹ thuật –thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi
6Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; 
7Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; 
8Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu; 
9Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu;
10Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ; 
11Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ; 
12Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
13Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
14Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
15Cấp phép trang trại
16Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
VCÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO HUYỆN
1Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường
2Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm trong nhà trường
3Cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp (đối với người bị mất, hỏng văn bằng)
4Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở và tiểu học
5Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
6Tiếp nhận học sinh từ địa phương khác chuyển đến cấp tiểu học và trung học cơ sở
7Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở
8Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
9Tuyển sinh vào lớp 1
10Tuyển sinh vào lớp 6
11Điều chỉnh Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
12Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động trở lại
13Công nhận hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học tư thục
14Công nhận hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non tư thục
15Công nhận hiệu trưởng, hiệu phó trường trung học cơ sở tư thục
16Giải  thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, dân lập, tự thục
17Giải thể trường tiểu học tư thục
18Giải thể trường trung học cơ sở tư thục
19Sáp nhập chia tách trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ dân lập. Tư thục
20Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục
21Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục
22Thành lập trường trung học cơ sở tư thục
23Thành lập trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục
24Thành lập trường tiểu học tư thục
VICÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN
1Trợ cấp xã hội cho trẻ em mồ côi
2Trợ cấp xã hội đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên
3Trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa
4Trợ cấp xã hội đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi
5Trợ cấp xã hội đối với người đơn thân
6Trợ cấp xã hội đối với người nhiễm HIV không có khả năng lao động
7Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí Bảo trợ xã hội
8Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
9Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
10Hồ sơ trợ cấp xã hội người nhận nuôi người khuyết tật đặc biệt nặng
11Hồ sơ trợ cấp hộ gia đình có người chết hoặc mất tích, bị thương nặng
12Hồ sơ trợ cấp đột xuất cho hộ có nhà sập, trôi, cháy, hỏng nặng
13Hồ sơ xét công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
14Hồ sơ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực
15Hồ sơ truy tặng, phong tặng Mẹ VNAH
16Hồ sơ thờ cúng liệt sĩ
17Hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
18Hồ sơ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
19Hồ sơ thân nhân người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày 
20Hồ sơ người HĐKC hoặc HĐCM bị địch bắt tù đày 
21Hồ sơ thân nhân người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và  làm nghĩa vụ Quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng
22Hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng
23Hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng đề nghị hưởng trợ cấp 01 lần
24Hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc  và làm nghĩa vụ quốc tế đề nghị hưởng trợ cấp 01 lần
25Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 01 lần
26Hồ sơ trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
27Hồ sơ mua BHYT cho người có công với cách mạng
28Hồ sơ cấp đổi bằng tổ quốc ghi công
29Hồ sơ giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
30Hồ sơ công nhận liệt sĩ
31Hồ sơ chế độ đối với Anh hùng LLVT Anh hùng lao động trong kháng chiến
32Hồ sơ công nhận và giải quyết chế độ thương binh, như thương binh
33Hồ sơ BHYT cho đối tượng thuộc các Quyết định 290, 188, 62, 49, 40, 142, 53 và Nghị định 150
34Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 290, 188 và Quyết định 62
35Hồ sơ mai táng phí của đối tượng theo các Quyết định 290, 62, 49, 40 và Nghị định 150
36Hồ sơ trợ cấp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
37Hồ sơ cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo
38Hồ sơ cấp trực tiếp tiền miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên 
39Hồ sơ trợ cấp 01 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen
40Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe (cấp huyện)
VIICÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG  Y TÊ HUYỆN 
1Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở  kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp huyện quản lý
2Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nước đá (đá cây) 
3Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp huyện quản lý
4Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nước đá (đá cây) 
5Giấy xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm
VIIICÁC THỦ TỤC THUỘC PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN
1Công nhận ban vận động thành lập hội 
2Thủ tục thành lập hội 
3Phê duyệt điều lệ hội 
4Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 
5Thủ tục đổi tên hội 
6Thủ tục hội tự giải thể 
7Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
8Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
9Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
10Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
11Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
12Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
13Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 
14Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
15Đổi tên quỹ
16Quỹ tự giải thể 
17Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của luật tín ngưỡng, tôn giáo
18Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
19Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện
20Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
21Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
22Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
23Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
24Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
25Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
26Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
27Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
28Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
29Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
30Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
31Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 
32Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (cấp huyện)
33Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (cấp huyện)

 

xCÁC THỦ TỤC THUỘC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

1

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuđối vớihộ gia đình, cá nhân

2

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhậnđối vớihộ gia đình, cá nhân

3

Cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

4

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất , cho thuê đất thông qua trúng đấu giá quyền sử dụng đất

5

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất , cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

6

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đấtmà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đối vớihộ gia đình, cá nhân

7

Đăng ký , cấp giấy chứng nhận do bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận; Thay đổi tài sản găn liền với đấtđối vớihộ gia đình, cá nhân

8

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

9

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

10

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với người đang sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

11

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

12

Đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

13

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

14

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp GCN

15

Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã có sơ đồ thửa đất theo quy định, không đo đạc xác định ranh giới thửa đất

16

Cấp đổi Giấy chứng nhận tại nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng phải đo đạc lại thửa đất, ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận

17

Cấp đổi Giấy chứng nhận tại nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng phải đo đạc lại thửa đất. Ranh giới thửa đất thay đổi so với ranh giới tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận, thuộc một trong các trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013; Điều 20, 22, 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai và khoản 18, 19 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

18

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

19

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm việc gia hạn quyền sử dụng đất vườn ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở) của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

20

Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

21

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đấtđối vớihộ gia đình, cá nhân

22

Xóa đăng ký thế chấp đối vớihộ gia đình, cá nhân

23

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng kýđối vớihộ gia đình, cá nhân


  •  

 

Đang tiếp tục cập nhật...