1. Ông Trần Thanh Toàn

-Email: toantt-hoaichau@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ: Xã Hoài Châu - thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: ......................    -  Fax: ...................

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

-Thực hiện đúng các quy định về công tác quản lý hộ tịch.

-Trực tiếp làm việc tại Bộ phận Một cửa; tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch tại bộ phận Một cửa UBND xã.

-Tiếp nhận, kiểm tra trình tự thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, phối hợp với ông Trương Quang Bình tham mưu UBND xã giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Tư pháp – Hộ tịch;

-Thực hiện công tác chứng thực bản sao và hợp đồng giao dịch.

-Thực hiện thu phí theo quy định tại bộ phận Một cửa.